Announcement BS Sekcia Pravidla

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • BS Sekcia Pravidla

  ~Pravidlá BS sekcie~

  1. Táto časť slúži k uloženiu všetkých druhov bojov menších ako 20 % (vrátane nájazdov a obranných zákrokov).
  2. Prvých 24 hodín po súboji môže dať na fórum súboj len víťaz. Po týchto 24 hodinách môže dať na fórum súboj aj porazený.
  3. Nie je dovolené uložiť iba útoky Medziplanetárnych rakiet, len v kombinácii so Správou z boja.
  4. Do názvu a správy z boja vždy uveď meno útočiaceho a obrancu, ak tak neurobíš, téma bude uzatvorené.
  5. Vždy ukáž flotilu útočiaceho aj obrancu, suroviny, ktoré boli ukradnuté a pole trosiek – aj keď by tam boli nuly.
  6. Vlož vyskúmané technológie obidvoch alebo ani jedného.
  7. Vždy používaj predponu/prefix.
  8. Zverejnenie súradníc na fóre je zakázané.
  9. Neumiestňuj bojové správy pre niekoho, kto jezabanovaný. Takáto téma bude vymazaná. Pozri: Pravidlá fóra.
  10. Umiestňuj len správy z bojov. Ak vložíš falošnú správu z boja, budeš vylúčený na 2 dni.
  11. Konvertuj správy z boja.
  12. Zverejnenie viacerých bojových správ v jednej téme, je povolené len v tom prípade, ak na jedného hráča ide viacej útokov.
  13. Je povolené blahoželať niekomu alebo prediskutovať boj, ale nie je povolený spam (smajlikovia alebo neužitočné správy) alebo urážky.
  14. Pre toto fórum platia normálne pravidlá pozri Pravidlá fóra.
  15. Tím si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.

  Ak nebudete dodržiavať tieto pravidlá môžete dostať ban!

  *Predpona:
  • First Battle – použije sa, ak je to pre hráča prvý boj vo vesmíre
  • Basic Battle – použije sa, ak ide o normálnu správu z boja
  • Moon – použije sa, ak počas boja vznikol mesiac
  • Ninja – použije sa, ak obranca porazí útočiaceho
  • Phalanx – použije sa, ak útočiaci použil teleskopy, aby zničil letku obrancu
  • War Battle – použije sa, ak obidvaja hráči (aliancie) sú vo vojnovom stave
  • Defbash – použije sa, ak sa útočí len na obranu
  ~ Niektoré boje majú viacej znakov, preto je na Tebe, vybrať si najvhodnejší.

  V prípadě otázok sa môžete obrátit na akéhokoľvek člena tímu fóra.
 • CR Section Rules

  ~CR section Rules~


  1 This section is for placing all kinds of battles smaller than 20% (raids and defbashes including).
  2 The first 24hours after a battle took place only the winner is allowed to post the battle report. After those 24 hours the loser is allowed to post it as well.
  3 IPR attacks aren’t allowed to place here, only in combination of an real battle report.
  4 Always place the name of the attacker and defender in the title and in the battle report, if you do not, the thread will be closed.
  5 Always show the fleet of the attacker(s) as well of the defender(s), the resources that are stolen and the debris field even if all are 0.
  6 Place or both techs of all participants or none at all.
  7 Always use the menu above the Subject (*Prefix).
  8 Coordinates are not allowed.
  9 Do not place battle reports for someone else if this person is banned from the board see Board rules
  these thread will be deleted.
  10 Only place real battle reports. If you place a fake battle report it can result in a 2 day ban.
  11 Convert the battle reports.
  12 Only one battle report per thread is allowed, unless there are more waves on the same player.
  13 It is allowed to congratulate someone or to discuss a battle, but spam (smiley spam or useless messages) or insults are not allowed.
  14 The normal board rules apply to this forum as well see Board rules.
  15 The team keeps the right to change these rules at any given time.


  *Prefix:
  *- First Battle is to be used if this is the first battle that the player makes/posts in this universe
  *- Basic Battle is to be used if it's a normal battle report
  *- Moon is to be used if there was a moon created during the attack
  *- Ninja is to be used if the defender intercepts the attacker and wins
  *- Phalanx is to be used if the attacker used a phalanx to crash a defender’s fleet
  *- War battle is to be used if both players (read: alliances) are in war with each other
  *- Defbash is to be used if the battle is a defbash

  ~ Sometimes battles have more prefixes that apply, than you may choose which apply the best.


  If these rules aren’t followed it can result in a warning!